ขอเชิญร่วมทำบุญ เททองหล่อต่อเศียรพระพุทธรูปเก่าอายุกว่าร้อยปี

ให้สำเร็จเต็มองค์สมบูรณ์....

.... จะมีในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เป็นพระยืนปางเปิดโลก)..... /
 ช่วงนี้กำลังให้ช่างปั้นแบบอยู่ครับ.......
?ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญได้โดยตรงกับทางวัดโล่ห์สุทธาวาส ครับ
หรือแจ้งความประสงค์ไว้ก่อนได้ครับ ทางวัดจะได้ลงสมุดบันทึกไว้เพื่อเตรียมความพร้อมในวันเททองหล่อพระและเตรียมของที่ระลึกมอบแก่ท่าน....
1. แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญเป็นประธานกิตติมศักดิ์ ได้รับเกียรติมาเททองในวันงานหล่อพระ พร้อมรับพระปางเปิดโลก(พิเศษ)เป็นที่ระลึก (ทำบุญ ๕๐,๐๐๐ บาท)
2. แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญเป็นประธาน ได้รับเกียรติมาเททองในวันงานหล่อพระ พร้อมรับพระปางเปิดโลกเนื้อโลหะเป็นที่ระลึก สูงประมาณ ๒๐.๕ นิ้ว (ทำบุญ ๑๒,๐๐๐ บาท)
3. แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญเป็นรองประธาน ได้รับเกียรติมาเททองในวันงานหล่อพระ พร้อมรับพระปางเปิดโลกสูงประมาณ ๒๐ นิ้ว (เนื้อไฟเบอร์) เป็นที่ระลึก (ทำบุญ ๒,๐๐๐ บาท)
4. แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ในวันเททองหล่อพระ(ทำบุญตามกำลังศรัทธา)
?สอบถามรายละเอียดโทร.035-611-778 , 081-853-5483

ขอเชิญร่วมทำบุญ เททองหล่อต่อเศียรพระพุทธรูปเก่าอายุกว่าร้อยปี ให้สำเร็จเต็มองค์สมบูรณ์....
> พร้อมรับพระพุทธรูปเนื้อโลหะทองผสม สูงรวมประมาณ ๒๑ นิ้ว จำนวน ๑ องค์
?สอบถามรายละเอียดโทร.035-611778 , 081-8535483
?วัดโล่ห์สุทธาวาสจะทำการเททองหล่อองค์พระเพื่อต่อเศียรพระพุทธรูปเก่าอายุกว่าร้อยปี ให้สำเร็จเต็มองค์สมบูรณ์(ความสูงประมาณ ๒ เมตร)
.... จะมีในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เป็นพระยืนปางเปิดโลก)..... /
 ช่วงนี้กำลังให้ช่างปั้นแบบอยู่ครับ.......
?ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญได้โดยตรงกับทางวัดโล่ห์สุทธาวาส ครับ
หรือแจ้งความประสงค์ไว้ก่อนได้ครับ ทางวัดจะได้ลงสมุดบันทึกไว้เพื่อเตรียมความพร้อมในวันเททองหล่อพระและเตรียมของที่ระลึกมอบแก่ท่าน....
1. แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญเป็นประธานกิตติมศักดิ์ ได้รับเกียรติมาเททองในวันงานหล่อพระ พร้อมรับพระปางเปิดโลก(พิเศษ)เป็นที่ระลึก (ทำบุญ ๕๐,๐๐๐ บาท)
2. แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญเป็นประธาน ได้รับเกียรติมาเททองในวันงานหล่อพระ พร้อมรับพระปางเปิดโลกเนื้อโลหะเป็นที่ระลึก สูงประมาณ ๒๐.๕ นิ้ว (ทำบุญ ๑๒,๐๐๐ บาท)
3. แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญเป็นรองประธาน ได้รับเกียรติมาเททองในวันงานหล่อพระ พร้อมรับพระปางเปิดโลกสูงประมาณ ๒๐ นิ้ว (เนื้อไฟเบอร์) เป็นที่ระลึก (ทำบุญ ๒,๐๐๐ บาท)
4. แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ในวันเททองหล่อพระ(ทำบุญตามกำลังศรัทธา)
?สอบถามรายละเอียดโทร.035-611-778 , 081-853-5483

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code